Este în interesul acționarilor acceptarea unor rate mai reduse de distribuire de dividende

Este în interesul acționarilor acceptarea unor rate mai reduse de distribuire de dividende

Dr. ec. Mihai Fercală, Preşedinte Executiv/Director General SIF TRANSILVANIA:

Este în interesul acționarilor acceptarea unor rate mai reduse de distribuire de dividende

Cu un profit net în anul 2017 de peste 64 mil. lei, SIF Transilvania își continuă programele investiționale care se încadrează în orientările strategice pentru 2017-2021 aprobate de acționarii fondului. Președintele Mihai Fercală a avut amabilitatea să răspundă unor întrebări pe care redacția revistei Piața Financiară i le-a adresat privind evoluția și rezultatele SIF Transilvania în 2017 și previziuni pentru 2018.

 

 1. Analiza rezultatelor financiare pe exerciţiul financiar 2017. Dividende propuse de management spre a fi distribuite pentru exerciţiul financiar 2017.

 S.I.F. Transilvania a înregistrat în anul 2017 un profit brut de 65.004.347 lei, fiind cu 15% mai mare decât profitul brut prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi un profit net de 64.234.554 lei.

Directoratul şi Consiliul de Supraveghere au propus Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 27/28.04.2018, distribuirea cu titlu de dividende a sumei de 21.842.866,64 lei, ceea ce corespunde unui dividend brut de 0,01 lei pentru acţiunile cu valoarea nominală de 0,10 lei. Randamentul dividendul brut propus este 3,95 % prin raportare la preţul mediu de tranzacţionare a acţiunilor SIF3 pe piaţa BVB-REGS în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocată pentru data de 27/28.04.2018, aprobă propunerea privind consolidarea valorii nominale a acţiunilor, de la 0,10 lei/acţiune, la 5,00 lei/acţiune şi dacă această operaţiune va fi finalizată, atunci valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acţiune, pentru acţiunile cu valoarea nominală de 5,00 lei.

 

 1. Capacitatea SIF-urilor de a obţine în mod sustenabil venituri din vânzări de acţiuni.

 Programele investiţionale definite la nivelul S.I.F. Transilvania se încadrează în Orientările strategice ale S.I.F. Transilvania pentru perioada 2017 – 2021, aprobate de acţionari în şedinţa A.G.A. de închidere a exerciţiului financiar 2016 din data de 28.04.2017. Prin modul în care sunt construite, programele investiționale rămân un element de continuitate, fiind ancorate în orientări strategice multianuale unitare și rezultând prin angrenarea treptată (condiționată de conjunctura generală a piețelor financiare) a instrumentelor de acțiune necesare a fi implementate pentru atingerea obiectivelor asumate.

Sursele de finanţare a programelor investiţionale vizează gestionarea activă a întregului portofoliu administrat și se bazează în principal pe următoarele componente:

 • sume atașate participațiilor deținute, ce nu implică operațiuni de valorificare efectivă (dividende, cupoane, distribuții de cash);
 • sume rezultate din desfăşurarea de operaţiuni cu caracter speculativ, în vederea fructificării unor condiţii şi conjuncturi favorabile de piaţă;
 • sume rezultate din managementul activ al portofoliului administrat, cu detalieri pe următoarele componente:
  • resurse rezultate din procesul de restructurare a portofoliului prin accelerarea valorificării de participaţii deţinute în societăţi necotate sau societăţi cotate cu lichiditate redusă (conform strategiei de ieșire definită la nivelul S.I.F. Transilvania – element de bază al procesului de încadrare ca entitate de investiții);
  • valorificarea unor participații cotate cu lichiditate ridicată, condiţionată de conjunctura de piaţă şi de cerințele curente de finanţare (conform aceleiași strategii de ieșire).

 

Conducerea Societăţii îşi menţine opinia că susținerea unor politici agresive de remunerare a propriilor acționari exclusiv prin dividende în numerar s-a dovedit nefezabilă pe termen mediu / lung, deoarece a condus la o erodare semnificativă a portofoliului administrat prin limitarea surselor de finanțare a programelor investiţionale anuale. În aceste condiții, chiar și o eventuală reducere a discountului de tranzacționare, generată prin alocări importante de resurse financiare sub formă de dividende în numerar, nu ar reprezenta o formă de remunerare eficientă a propriilor acționari, deoarece nu ar facilita restructurarea accelerată a portofoliului administrat și nu ar fi însoţită de o creştere suficientă a activului net unitar. De aceea, conducerea Societății își menține opinia că este în interesul acționarilor acceptarea unor rate mai reduse de distribuire de dividende din rezultatele pozitive înregistrate şi aprobarea suplimentării surselor proprii de finanţare destinate susținerii programelor investiţionale şi dezvoltării Societăţii, în deplin acord cu orientările strategice aprobate.

 

Acesta este motivul pentru care plasamentele vizate în cadrul programelor investiţionale anuale au în vedere reinvestirea resurselor generate prin:

 • achiziţia de acţiuni cotate cu lichiditate ridicată pentru extinderea subportofoliului de societăţi cu politică atractivă de dividend şi rebalansarea structurală a portofoliului din punct de vedere sectorial;
 • continuarea procesului de dezvoltare și eficientizare a societăţilor din portofoliu, prin utilizarea întregii game de operațiuni permise de legislația aplicabilă, conform angajamentelor asumate prin programele investiţionale precedente, urmărind dezvoltarea, optimizarea activității companiilor sau echilibrarea structurii capitalului investit;
 • desfăşurarea de operaţiuni cu caracter speculativ având ca suport o gamă largă de instrumente financiare permise de reglementările pieţei de capital, în vederea fructificării unor condiţii şi conjuncturi favorabile de piaţă;
 • investiţii în societăţi ce activează în domenii cu perspective favorabile şi marje de profit atractive, în corelare cu politicile guvernamentale curente și conjunctura de piață;
 • continuarea procesului de rebalansare structurală a portofoliului administrat prin diversificarea plasamentelor în instrumente financiare menite să optimizeze raportul randament estimat / risc asumat;
 • dezvoltarea de operaţiuni având ca suport instrumente financiare permise de reglementările pieţei de capital, în vederea implementării unei strategii de gestiune a riscului de piaţă.

 

În aceste condiții, portofoliul administrat își menţine capacitatea de a genera venituri prin:

 • faptul că politica de remunerare a propriilor acționari se bazează, în general, pe sume atașate participațiilor deținute, ce nu implică operațiuni de valorificare efectivă (dividende, cupoane, distribuții de cash);
 • faptul că operațiunile de valorificare de participații din portofoliul administrat reprezintă, în general, surse de finanțare pentru programele investiționale viitoare, urmărind principiul calitativ de îmbunătăţire a lichidităţii portofoliului prin plasamente în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare.

 

 1. Ce venituri din dividende pot obţine SIF-urile? Analiza dinamicii veniturilor din dividende obţinute de SIF-uri în ultimii ani.

 

În exerciţiul financiar 2018, S.I.F. Transilvania anticipează obţinerea de venituri din dividende, distribuite de societăţile din portofoliu din profitul înregistrat în exerciţiul financiar 2017, în suma de 57 mil. lei, determinat pe baza comunicatelor diseminate pe piaţa de capital şi a prognozelor proprii (în cazul societăţilor necotate). În ultimii ani, veniturile din dividende au înregistrat o dinamică amplă, consemnată în creşteri anuale semnificative, după cum urmează:

Exerciţiul financiar Dinamica față de anul precedent
În care s-a realizat profitul În care s-au înregistrat la SIF

veniturile din dividende

2015 2016 +62,50%
2016 2017 +65,68%
*2017 *2018 *+34,26%

*estimări conform propunere de BVC S.I.F. Transilvania pentru anul 2018

 

 1. Ce dividende îşi propun SIF-urile pentru exerciţiul financiar viitor şi în ce măsură acestea sunt consistente cu capacitatea societăţilor de investiţii financiare de a genera profituri sustenabile?

Orientările Strategice pentru perioada 2017-2021 ale S.I.F. Transilvania, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.04.2017 prevăd continuarea asigurării sustenabilităţii activităţii societăţii prin politici echilibrate de dezvoltare a acesteia şi de remunerare a acţionarilor. Astfel, se are în vedere implementarea unui mix de instrumente complementare de remunerare şi consolidare a capitalului investit, ce cuprinde: distribuirea de dividende, derularea unor programe de răscumpărare de acţiuni S.I.F. Transilvania şi derularea unui proces de consolidare a valorii nominale a acţiunilor emise de S.I.F. Transilvania.

În ceea ce priveşte politica de dividend promovată de societatea noastră, aceasta are în vedere creşterea atractivităţii acţiunilor SIF3, prin asigurarea unui echilibru permanent între remunerarea acţionarilor companiei şi resursele financiare necesare derulării programelor investiţionale anuale, conform obiectivelor strategice pe termen mediu/lung.

În scopul creşterii nivelului surselor de finanţare din profitul net care rămân la nivelul societăţii pentru dezvoltarea programelor investiţionale şi asigurarea sustenabilităţii activităţii societăţii, în deplin acord cu interesul pe termen lung al acţionarilor, S.I.F. Transilvania îşi propune să distribuie dividende în numerar, dar la o rată de distribuire mai redusă.

Evoluţiile favorabile ale cotaţiilor acţiunilor în piaţă, precum şi ale activului net şi a discountului de tranzacţionare pentru emitenţii care au practicat politici conservatoare privind distribuţia de dividende, susţin necesitatea ca şi S.I.F. Transilvania să opteze pentru o politică similară.

 

 1. Principalele caracteristici ale portofoliilor SIF-urilor. Puncte tari şi vulnerabilităţi.

În ultima perioadă, portofoliul S.I.F. Transilvania a înregistrat o restructurare accelerată, caracterizată prin:

 • reducerea numărului de societăţi, în special din rândul celor necotate (prin vânzarea pachetelor de acţiuni în cazul societăţilor care nu aveau o politică de dividende sustenabilă şi previzibilă, şi/sau care nu prezentau potenţial de creştere/dezvoltare, operaţionalizarea vehiculului investiţional ).
 • consolidarea participaţiilor în cadrul emitenţilor cotaţi BVB, cu lichiditate ridicată şi generatoare de dividende substanţiale
 • implementarea de sisteme de management inovativ şi finalizarea programelor investiţionale, au condus la poziţionarea societăţilor cu statut de filiale pe un trend pozitiv din punct de vedere al rezultatului operaţional şi al rezultatului brut.

Vulnerabilităţile portofoliului sunt legate de evoluţia economiei globale, interdependența cu marile burse de valori din lume şi circulaţia fluxurilor de capital şi, mai ales, de sensibilitatea pieţei de capital şi a economiei româneşti la o posibilă nouă criză financiară mondială. De asemenea, contextul economic european poate influenţa în mod semnificativ livrările intracomunitare de către societăţile aflate în portofoliu.

Având în vedere statutul de entitate de investiţii şi aplicabilitatea IFRS9, începând cu data de 01.01.2018, o deteriorare a mediului economic şi a unei volatilităţi ridicate a pieţei de capital din România, pot avea implicaţii majore atât asupra valorii unitare a activului net, cât şi asupra contului de profit şi pierderi.

Modificarea substanţială şi frecventă a cadrului legislativ din domeniul fiscal induce riscuri suplimentare societăţilor din portofoliu şi în general cheltuieli semnificative pentru adaptibilitate şi taxe suplimentare. De asemenea, pune agenţii economici în imposibilitatea de a defini şi implementa strategii de dezvoltare din cauza cadrului legislativ impredictibil pe orizont scurt şi mediu.

O oportunitate însemnată pentru România este legată de posibila dobândire a statutului de „piaţă emergentă” cu influențe majore în traseul fluxurilor financiare ale investitorilor instituţionali. Implicarea S.I.F. Transilvania în acest proiect major al pieţei de capital din România se constituie în iniţierea şi susţinerea finalizării cu succes a procesului de fuziune dintre Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. Bucureşti şi repunerea în discuţie a proiectului de înfiinţare a Contrapărţii Centrale.

 

 1. Principalele decizii de administrare a portofoliilor SIF-urilor. Puncte tari şi vulnerabilităţi.

Direcţiile de acţiune menţionate în cadrul strategiilor multianuale constituie instrumente de bază ale eficientizării continue a activităţii S.I.F. Transilvania şi un management eficient al riscurilor diversificabile asociate portofoliului administrat.

Managementul activ al portofoliului administrat are în vedere restructurarea portofoliului prin accelerarea valorificării participaţiilor deţinute la societăţi necotate sau societăţi cotate cu lichiditate redusă şi reaşezarea structurală a portofoliului prin investiţii în companii care activează în domenii cu perspectiva favorabilă şi marjă de profit atractivă, în corelare cu politicile guvernamentale curente şi conjunctura de piaţă şi/sau cu lichiditate ridicată şi cu politica de dividend atractivă, sustenabilă şi predictibilă.

De asemenea, se continuă procesul de dezvoltare şi eficientizare a societăţilor din portofoliu, cu statut de filială, urmărindu-se dezvoltarea şi optimizarea activităţii acestora, inclusiv prin implementarea unor elemente de management inovativ, în strânsă corelare cu conjunctura de piaţă şi mediul economic actual.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0