Vrem să asigurăm plasamente profitabile, cu return competitiv şi cât mai predictibil

Vrem să asigurăm plasamente profitabile, cu return competitiv şi cât mai predictibil

Interviu cu Nicu BUICĂ, director general SAI Muntenia Invest

Ne dorim să fim şi pe viitor o alternativă viabilă de investiţii pentru cei interesaţi de piaţa de capital românească, ne spune Nicu Buică, director general al SAI Muntenia Invest.

Cum a fost anul 2017 pentru piaţa de capital?

În contextul unei pieţe globale relativ volatile, Bursa românească a încheiat, totuşi, un an destul de bun. Rezultatele financiare ale emitenţilor, creșterea numărului listărilor de companii care provin din zona de capital privat, schimbarea conducerii executive şi abordarea noului CEO al Bursei de Valori Bucureşti, toate aceste elemente ne-au situat pe un trend ascendent, ce contribuie la consolidarea pieţei de capital româneşti.

Din perspectiva evoluţiei SIF Muntenia, 2017 a fost un an cu realizări semnificative, pe indicatori-cheie ai activităţii noastre. Astfel, ţintele de profit din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de  Adunarea generală a acţionarilor au fost realizate. Activul net al societăţii a înregistrat o creştere de peste 16%, activul total s-a majorat cu peste 14 %, iar evoluţia bursieră a acţiunii SIF Muntenia a avut o curbă ascendentă de peste 40% pe parcursul anului, rezultând astfel o scădere importantă a discontului între VUAN și prețurile de tranzacționare. Un rol important în obţinerea rezultatelor economice din perioada menţionată l-au avut optimizarea alocării resurselor şi adaptarea flexibilă a mijloacelor la modificările mediului economic şi financiar.

Concluzionând, putem afirma că am încheiat un an care, deşi ne-a rezervat anumite provocări, mai ales din punct de vedere legislativ, a consolidat parcursul SIF Muntenia şi a creat premisele dezvoltării fondului ca alternativă viabilă de investiţii, care să asigure plasamente profitabile şi un return competitiv şi care va continua să livreze performanță pentru acţionari.

Un alt element care trebuie subliniat este faptul că, la finele anului 2017, ASF a certificat înregistrarea SAI Muntenia Invest SA ca administrator de fonduri de investiții alternative, astfel că elementele de legislație europeană vor deveni semnificative pentru administrarea SIF Muntenia începând cu 2018.

Care sunt planurile de administrare ale portofoliului de imobiliare?

În portofoliul SIF Muntenia, 12- 15% din valoarea de activ (atât pe activ net conform prevederilor ASF, cât și în situațiile financiare consolidate) o reprezintă societăți cu activitate în zona „Tranzacţii imobiliare, închirieri, alte servicii”.

La o serie de societăți unde SIF Muntenia este acţionar majoritar au fost demarate, sau deja realizate, investiții pentru amenajarea şi modernizarea spațiilor, pentru a crește veniturile operaționale din închirieri. Aceste programe se încadrează într-unul din obiectivele pe care SAI Muntenia Invest le-a urmărit permanent în administrarea SIF Muntenia – asigurarea creșterii sustenabile pe termen lung.

Dacă, de exemplu, ne uităm în situațiile financiare consolidate pe care le-am prezentat acționarilor anual, vedem că în 2017 veniturile din închirieri au fost de peste 36 mil lei, cu un profit al segmentului de 19,7 mil lei, față de 2016 când veniturile consolidate pe segment au fost de 22,9 mil lei cu un profit corespunzător de 1,25  (2015 – venituri pe segment de 31,8 mil lei cu o pierdere netă de 1,27 mil lei). Creșterea profitabilității a fost evidentă și ne așteptăm ca după finalizarea proiectelor deja demarate să îmbunătățim indicatorii activității societăților din acest sector. Continuăm analiza de noi proiecte și rămânem deschiși propunerilor de parteneriat pentru dezvoltare.

Consideraţi că veniturile SIF din dividende s-ar putea îmbunătăţi?

Portofoliul SIF Muntenia s-a modificat, continuând procesul de restructurare şi administrare eficientă a acestuia, astfel încât să fie asigurată creșterea sustenabilă pe termen lung. Alt obiectiv permanent urmărit a fost și procesul investițional, cu accent pe plasamente în România și în acțiuni cotate. Pentru a realiza aceste obiective, studiem cu mare atenţie şi analizăm oportunităţile în piaţă, concentrându-ne, în acelaşi timp, și pe demersul de management în cadrul companiilor în care avem pachete majoritare de acţiuni.

Interesul nostru pentru anumite sectoare de activitate s-a manifestat prin achiziţia de pachete în companii care să poată genera profit pentru SIF Muntenia. Astfel, în 2018 am cumpărat acțiuni listate la societăți din domeniul financiar bancar, în valoare de 19,7 mil lei, pentru a consolida deținerile SIF Muntenia la două bănci performante – Banca Transilvania și BRD. În societăți cu activitate din zona energetică – utilități, unde urmărim pe termen mediu creșterea ponderii în portofoliu, am investit 32,5 mil lei, numai în acțiuni listate.

Astfel, sectorul financiar, zonă în care am avut şi avem deţineri importante, sau cel energetic, în care am investit şi în care avem, în continuare, încredere, sunt printre deţinerile din portofoliu care au politici constante şi predictibile de distribuire a profitului sub forma de dividende.

Această strategie, abordată şi implementată în administrarea SIF Muntenia, a generat un trend pozitiv al valorii dividendelor încasate, iar acest proces va continua şi în următorii ani.

Cum arată obiectivele programului de investiţii în următorii ani?

Vrem să asigurăm plasamente profitabile, cu return competitiv şi cât mai predictibil pentru investitori. Vrem să ne consolidăm politica de fond de investiţii balansat, cu un proces investițional prudent, bazat mai ales pe analiza fundamentală a emitenților, subiect al posibilei investiții.

Modificările legislative vor genera schimbări în funcționarea SIF Muntenia. Am amintit deja despre directiva europeană privind fondurile de investiții alternative DAFIA.  După cum ştiţi, din punct de vedere organizatoric şi legislativ, SIF-urile au devenit fonduri de investiţii alternative (FIA), a căror funcționare va fi reglementată de noua lege FIA care va apărea în 2018. Astfel, SIF Muntenia este acum un FIA înființat pe bază de act constitutiv, administrat de SAI Muntenia Invest în calitate de AFIA (administrator de fonduri de investiții alternative). 

Ce politică de dividende îşi propune managementul SIF4 să abordeze pentru următorii ani?

În Adunările generale ale acționarilor de aprobare a situațiilor financiare, a programelor strategice de administrare și a bugetelor de venituri și cheltuieli, administratorul SAI Muntenia Invest a înaintat propuneri de repartizare a profitului net astfel încât să fie menținut un echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend şi necesarul de finanțare a achiziționării de noi instrumente financiare, în scopul asigurării creșterii valorii și calității activelor.

Preocuparea noastră fundamentală este să le prezentăm acţionarilor noştri, la finalul unui exerciţiu financiar, rezultate bugetare conforme cu cele aprobate la început de an şi cu evoluţia pieţei financiare în perioada respectivă. Înţelegem şi susţinem aşteptările acţionarilor de a încasa un dividend competitiv, dar în aceeaşi măsură ne preocupă şi evoluţia fondului şi perspectivele sale.

Politica de administrare a condus în ultimii ani la creşterea dividendelor încasate de la companiile din portofoliu, astfel că ne aşteptăm ca pe viitor, profitul obţinut de fond să se bazeze în mare măsură pe această sursă de venit.

Care apreciaţi că sunt riscurile pentru SIF în anii următori?

Din punctul nostru de vedere, un impact deosebit pentru societăţile de investiţii financiare româneşti o reprezintă schimbările care au loc în cadrul legislativ european şi, pe cale de consecinţă, şi în cel naţional. Spre exemplu, implementarea DAFIA impune responsabilităţi crescute în ceea ce priveşte managementul riscului (riscurilor), activitate care impune responsabilităţi noi, cel puţin la nivelul celor înregistrate în administrarea portofoliului. Am implementat un nou sistem de management al riscului compatibil cu cerințele directivei care este deja funcţional, dar nu înseamnă că nu poate fi perfecţionat.

Cum apreciaţi evoluţia acţiunii SIF4 pe bursă în ultimii ani? 

În 2017, SIF-urile au avut o evoluţie bursieră foarte dinamică, pozitivă în toate cazurile. Unul din motivele acestui parcurs este maturizarea pieţei şi a investitorilor, care au determinat o creştere a bazei de investitori sofisticaţi, atenţi la cifre şi la analiza fundamentală. SIF-urile sunt companii interesante pentru multe categorii de investitori şi sunt într-o permanentă reinventare şi inovare. De aceea putem spune că, din punct de vedere fundamental, vom încerca să creăm toate condițiile, prin dezvoltare valorică și calitativă a portofoliului, pentru a construi o bază de creştere a prețului de tranzacționare a acțiunilor.

Evoluţia acestora însă, după cum ştiţi, este strâns legată de numeroşi factori, dintre care mulţi sunt independenţi de administrare – cum ar fi tendința generală a pieței și multiplicatorii bursieri de genul PER, care sunt considerați acceptabili de către investitori în contextul unui anumit nivel al dobânzilor bancare, de exemplu, sau al apetitului la risc al perioadei.

Consideraţi benefică eliminarea pragului de deţinere de 5% din acţiuni ?

Limitarea deţinerilor în Societăţile de Investiţii Financiare este un subiect intens dezbătut de-a lungul timpului. Consider că evoluţia cadrului legislativ pe acest subiect a fost corelată cu piaţa de capital şi cred că acest lucru se va întâmpla şi pe viitor. În ceea ce ne priveşte, responsabilitatea noastră faţă de acţionari este aceeaşi şi manifestăm la fel de multă diligenţă şi profesionalism în managementul companiei, indiferent care este sau va fi structura sa acţionarială.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0