LEGEA PRIVIND ENERGIA EOLIANĂ OFFSHORE. MULT A FOST PUȚIN A RĂMAS

LEGEA PRIVIND ENERGIA EOLIANĂ OFFSHORE. MULT A FOST PUȚIN A RĂMAS

         Articol de Cristina Bojică, Avocat Asociat Gruia Dufaut și Asociații

România a luat o măsură semnificativă în direcția dezvoltării proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore prin adoptarea Legii nr. 121 din 30 aprilie 2024, care va intra in vigoare pe 7 iunie 2024, la 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial.

Actul normativ stabilește cadrul general pentru implementarea proiectelor în această direcție, autoritățile responsabile și condițiile participării dezvoltatorilor la operațiunile de explorare, construire și exploatare a centralelor eoliene offshore.

Potrivit definiției date de lege, centrala electrică eoliană offshore este o capacitate de producere a energiei electrice situată într-o zonă a perimetrului eolian offshore[1] concesionat, care grupează mai multe turbine eoliene şi instalaţii electrice aferente, cu scopul de a transforma energia eoliană primară în energie electrică.

Autorităti competente

 Ministerul Energiei are atribuții extinse în domeniul producției de energie eoliană offshore. Printre acestea se numără efectuarea studiilor necesare pentru identificarea perimetrelor potențiale, organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea contractelor de concesiune și monitorizarea respectării acestora. De asemenea, Ministerul este responsabil între altele pentru gestionarea datelor și informațiilor privind resursele eoliene offshore și emiterea către concesionar a permisului de exploatare a perimetrului eolian offshore concesionat sau suspendarea lucrarilor autorizate în baza contractului de concesiune.

În același timp, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO), aflată în subordinea Guvernului, are rolul de a emite aprobările de dezvoltare[2] a centralelor electrice eoliene offshore, de a monitoriza și controla respectarea de către concesionar a normelor și instrucțiunilor în domeniu. Între altele, această instituție emite norme și instrucțiuni cu caracter obligatoriu privind siguranța operațională a activităților de exploatare.

ANRE este autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere a energiei electrice.

Concesionarea perimetrelor eoliene offshore

Contractele de concesiune a perimetrelor eoliene offshore se atribuie persoanelor juridice române sau străine, care respectă cumulativ o serie de condiții de eligibilitate[3], în urma organizării unei proceduri de atribuire competitivă. Anunțul de concesionare se publică pe website-ul Ministerului Energiei, cu cel puţin 3 luni înainte de data-limită la care operatorii economici pot depune ofertele.

Contractul de concensiune: se încheie între Ministerul Energiei și operatorul economic selectat pe o perioadă de maximum 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.

 Garanția fianciară de bună executie: se constituie de titularul contractului de concesiune pentru buna executie a contractului, inclusiv în cazul proiectelor de desfiinţare, precum şi pentru repararea daunelor cauzate mediului. Cuantumul acesteia urmeaza sa fie stabilit prin Hotărâre a Guvernului, până la data de 30 iunie 2025.

 Obligația de asigurare: Titularul contractului de concesiune are obligaţia de a încheia un contract de asigurare în ceea priveşte construcţiile edificate în perimetrul eolian offshore.

 Dreptul de concesiune: Concesionarul are dreptul de a concesiona total sau parțial drepturile și obligațiile dobândite prin contractul de concesiune cu aprobarea prealabilă a concedentului unei alte persoane juridice care îndeplinește condițiile de eligibilitate. În acest caz concesionarul și concedentul sunt obligați în solidar față de concedent pentru obligațiile exigibile anterior momentului concesiunii.

 Explorarea: În cadrul perioadei de concesiune, concesionarii au dreptul să exploreze perimetrul eolian offshore pentru o durată de maximum 2 ani de la momentul semnării contractului de concesiune, cu drept de prelungire pe o durată de maximum 6 luni, pentru motive justificate şi cu acordul autorităţii concedente. Concesionarii care execută lucrările de explorare prezintă Ministerului Energiei rapoarte trimestriale, precum şi un raport final privind lucrările executate, metodele de investigare utilizate şi rezultatele obţinute.

Explorarea perimetrului eolian offshore şi exploatarea acestui perimetru prin construirea şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore se realizează în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Energiei pentru fiecare perimetru eolian offshore, a aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO, precum şi a autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de producere emise de către ANRE.

Construirea centralei electrice eoliene offshore

 Autorizaţia de înfiinţare a capacităţii energetice se emite de către ANRE[4] si are o valabilitate de cel mult 5 ani de la data începerii lucrărilor.

Ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare, lucrările se execută în baza aprobării de dezvoltare emise de către ACROPO în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către concesionar. Aprobarea de dezvoltare se poate emite pentru ansamblul lucrărilor sau cu privire la secţiuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitării concesionarului.

În termen de maximum 12 luni de la momentul emiterii aprobării de dezvoltare, concesionarul are obligaţia demarării lucrărilor de construcţie. Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a lucrărilor executate pe uscat reprezentând construcţii se efectuează, la cerere, în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, şi a documentaţiei cadastrale.

Racordarea la rețeaua electrică de transport

Operatorul de transport și sistem aprobă racordarea centralei electrice eoliene offshore la rețelele electrice de transport. Dezvoltatorul este responsabil pentru dezvoltarea, pe cheltuiala proprie, a rețelei interne a centralei, inclusiv stațiile și cablurile necesare până la punctul de racordare la rețeaua de transport a energiei electrice. Dezvoltatorul este responsabil de exploatarea instalațiilor până la punctul de racordare.

 Desființarea centralei

Dezvoltatorul centralei electrice eoliene offshore este obligat să readucă perimetrul concesionat în starea sa anterioară, inclusiv să remedieze şi să cureţe zona respectivă conform condiţiilor stabilite de autoritatea de mediu.

Aprobarea pentru lucrările de desfiinţare a centralei electrice eoliene offshore se acordă de către ACROPO, în baza proiectului tehnic pentru desfiinţare, iar monitorizarea activităţilor de desfiinţare se efectuează de către ACROPO, conform reglementărilor proprii

 Limitări ale drepturilor de proprietate

Limitările vizează terenurile și bunurile private, cu condiția desfășurării operațiunilor pentru exploatarea energiei eoliene sau a construirii centralei. Aceste limite includ dreptul de acces și de folosință asupra terenurilor necesare pentru operațiunile specifice, dreptul de trecere subterană sau aeriană pentru instalații electrice, precum și dreptul de acces la terenurile necesare pentru exploatarea centralei electrice. Ele se exercită pe întreaga durată a activității respective sau temporar, în cazul unor intervenții sau reparații.

Aceste limitări nu se aplică imobilelor aflate în proprietatea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau celor destinate securității frontierei de stat.

Taxe și redevențe

Începând cu punerea în funcțiune a centralei eoliene offshore, titularul contractului de concesiune plătește anual o redevanță pentru perimetrul eolian offshore concesionat. Pentru perimetrele situate în afara apelor maritime interioare și a mării teritoriale, concesionarul plătește, începând cu obținerea aprobării de dezvoltare, o taxă pentru suprafața concendată a perimetrului eolian offshore construit și pentru suprafața ocupată de cablurile electrice subacvatice care fac legătura cu punctele de racordare în afara perimetrului concendat.

Termene cheie pentru aplicarea efectiva a legislației

 • Pâna cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024, ANRE are obligația de a emite reglementarile privind acordarea autorizațiilor de înființare a centralelor electrice eoliene offshore, inclusiv modelele de avize tehnice de racordare și contractele de racordare la rețea.
 • Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, ACROPO emite, prin ordin al conducătorului autorităţii, norme de aplicare privind procedura de obţinere a aprobării de dezvoltare.
 • Până la data de 31 martie 2025 se așteaptă aprobarea prin Hotărâre de Guvern a listei perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonatate topogeodezice.
 • Până la data de 30 martie 2025, ACROPO, prin ordin al preşedintelui, emite reglementări privind activităţile de explorare, precum şi de construcţie/desfiinţare şi exploatare a centralelor eoliene offshore.
 • Până la data de 30 iunie 2025 se așteaptă publicarea Normele specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, cuantumul redevenţelor anuale şi taxelor, precum şi schema de sprijin, după caz.
 • Până la data de 30 iunie 2025, ANRE are obligaţia de a emite reglementări privind acordarea licenţei de producere a energiei electrice, luând în considerare caracteristicile centralelor electrice eoliene offshore şi monitorizarea funcţionării acestora, conform licenţei.

 

În concluzie, deși adoptarea Legii privind energia eoliană offshore reprezintă un pas semnificativ pentru România, implementarea sa efectivă va depinde de elaborarea și publicarea legislației subsecvente, care va clarifica detaliile esențiale legate de taxele și redevențele aplicabile dezvoltatorilor de proiecte eoliene offshore.

***

[1] Un perimetru eolian offshore este o suprafaţă a domeniului public, delimitată prin raportare la planul de amenajare a spaţiului maritim, care face obiectul concesionării în vederea explorării, construirii şi exploatării centralelor electrice eoliene offshore, precum şi a evacuării energiei electrice produse.

[2] Aprobarea de dezvoltare a centralei electrice eoliene offshore este un act asimilat, din punctul de vedere al efectelor juridice, autorizaţiei de construire, reprezentând autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările efectuate într-un perimetru offshore determinat, precum şi pentru cele efectuate pe uscat, până la punctul de racordare cu reţeaua de transport al energiei electrice.

[3] Pentru a participa la procedura competitivă de atribuire a concesiunii, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 1. are personalitate juridică şi este legal constituit în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţine; în cazul persoanelor juridice de altă naţionalitate, acestea au obligaţia de a avea înfiinţată, la data depunerii ofertei, o filială pe teritoriul României, care trebuie să aibă calitatea de titular al drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractul de concesiune;
 2. nu este în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă;
 3. nu este în lichidare, activităţile sale nu sunt sub administrare judiciară, nu face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau al altui acord încheiat cu creditorii şi nu are activitatea suspendată;
 4. şi-a îndeplinit la zi obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului consolidat, în România sau în ţara în care are sediul profesional;
 5. solicitantul sau reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru o infracţiune de corupţie, de serviciu, de fals ori contra securităţii naţionale, comisă cu intenţie, în cazul în care nu a intervenit reabilitarea;
 6. nu este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis emise de către Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei ori alt furnizor de ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, în cazul solicitanţilor care solicită şi schemă de sprijin;
 7. nu este întreprindere în dificultate
 8. solicitantul sau reprezentantul legal nu face obiectul unor sancţiuni internaţionale

Operatorii economici din afara UE au obligația parcurgerii procedurilor de autorizare și examinare specifice investițiilor străine directe, înaintea participării la procedurile organizate de autoritatea competentă pentru obținera concesiunii, autorizațiilor, licențelor în vederea explorării, construirii și exploatării centralei electrice eoliene offshore.

[4] Până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024, ANRE are obligaţia să emită reglementările privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare a centralelor electrice eoliene offshore.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0