Balanţa de plăţi şi datoria externă – septembrie 2022

Balanţa de plăţi şi datoria externă – septembrie 2022

În perioada ianuarie – septembrie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 181 milioane euro, comparativ cu 12 640 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 7 349 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 141 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 067 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 734 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie – septembrie 2021 Ianuarie – septembrie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 80 586 93 226 -12 640 99 820 120 001 -20 181
A. Bunuri şi servicii 70 866 80 796 -9 930 89 788 104 926 -15 138
a. Bunuri  51 189 67 623 -16 434 64 203 87 986 -23 783
      b. Servicii 19 677 13 173 6 504 25 585 16 940 8 645
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor
1 802 117 1 685 2 183 118 2 065
– transport 5 486 2 439 3 047 7 186 3 275 3 911
  • turism – călătorii
1 905 3 178 -1 273 3 091 5 087 -1 996
  • servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale
4 900 2 141 2 759 6 411 2 637 3 774
– alte servicii 5 584 5 298 286 6 714 5 823 891
B. Venituri primare 5 466 9 013 -3 547 4 786 11 400 -6 614
C. Venituri secundare 4 254 3 417 837 5 246 3 675 1 571
p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 7 265 milioane euro (comparativ cu          6 344 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 002 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 263 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 4 824 milioane euro. În structură: 

  • datoria externă pe termen lung a însumat 94 131 milioane euro la 30 septembrie 2022 (66,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2021; 
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2022 nivelul de 47 278 milioane euro (33,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 21,1 la sută față de 31 decembrie 2021.  
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă  Serviciul datoriei externe, ian – sep. 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 30.09.2022p
1. Administrația publică 58 816      55 219 5 652
  Numerar și depozite 283 788 1 515
  Titluri de natura datoriei*               47 192 41 178 3 375
  Împrumuturi 11 286 13 128 710
  Credite comerciale și avansuri 51 121 52
  Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 560 10
Numerar și depozite 1 1
      Titluri de natura datoriei                0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 365 3 559 10
  Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 9 763 5 893
  Numerar și depozite 7 187 8 712 5 482
  Titluri de natura datoriei                591 972 286
  Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 20 79 125
4. Alte sectoare 25 534 28 272 17 301
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei                1 220 1 066 669
  Împrumuturi 13 175 13 041 8 652
  Credite comerciale și avansuri 10 963 13 920 7 804
  Alte pasive 176 245 176
I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 95 514 96 814 28 856
II. Investiția directă: credite intra-grup 41 071 44 595 25 270
Total datoria externă  (I+II)

din care:

136 585 141 409 54 126
    Termen scurt 39 041 47 278 39 535
    Termen lung 97 544 94 131 14 591
p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 1,2 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 13 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,3 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2022 a fost de 72,7 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0