În 2019, un nou standard de execuție a plăților interbancare

În 2019, un nou standard de execuție a plăților interbancare

Interviu cu Raluca Niță, Șef Marketing și Comunicare, TRANSFOND

În primul an de la lansare, patru bănci locale au aderat la serviciul Plăți Instant, bănci care dețin o cotă de piață după active de 40% din total sistem bancar. În 2019, a fost dezvoltat serviciul AliasPay, menit să faciliteze plățile cu dispozitive mobile. Detalii despre aceste proiecte, precum și despre alte acțiuni viitoare, ne sunt oferite în interviul acordat de Raluca Niță, Șef Marketing și Comunicare, TRANSFOND.

Plecând de la cele mai noi date statistice, ce ne puteți spune despre activitatea TRANSFOND din 2019?

Anul 2019 a însemnat pentru TRANSFOND, dar și pentru comunitatea finan­ciar-bancară din România, debutul în producție a unui nou standard de execuție a plăților interbancare, respectiv în timp real și în mod continuu, 24/7. Astfel, în aprilie 2019, a fost lansat serviciul Plăți Instant, unul inovator, menit să adauge România pe harta țărilor aliniate la standardele cele mai moderne în domeniu. Acesta deschide un nou orizont utilizatorilor de servicii finan­ciare, fie aceștia consumatori fie business-uri, precum și băncilor și altor furnizori de servicii de plăți care doresc să activeze în piața locală, permițând concretizarea uneia dintre cele mai importante cerințe ale open-banking-ului. Pri­mele două instituții de credit care au introdus în oferta lor acest serviciu au fost Banca Transilvania și CEC Bank. Acestea au fost urmate de Libra Internet Bank, începând cu fina­lul lunii noiembrie a.c., iar din 14 decem­brie  2019 li s-a alăturat și Banca Comercială Română.

De asemenea, tot în 2019, TRANSFOND a finalizat cu succes proiectul de dezvoltare a serviciului AliasPay – serviciu auxiliar pentru infrastructura de plăți de retail (tradiționale sau în timp real). Acesta este menit să faciliteze plățile cu dispozitive mobile prin utilizarea numărului de telefon al destinatarului, în locul IBAN-ului acestuia. Astfel, AliasPay simpli­fică procesul de inițiere a unei plăți (printr-un canal alternativ, de tip mobile banking) și facilitează obținerea informațiilor referitoare la contul IBAN al creditorului (mai exact codul IBAN și instituția ASPSP – account servicing payment service provider – unde acesta este deschis) cunoscând un ”alias” sau ”proxy” (ex: nr. mobil, adresa e-mail).

Cum vă explicați faptul că, la un an de la lansarea serviciului Plăți Instant, doar patru bănci au aderat la acesta deși avantajele sunt de necontestat pentru derularea plăților de retail în timp real?

Cota de piață după active a participanților la serviciu însumează 40% din total sistem bancar, un procent foarte bun, dacă luăm în considerare adoptarea strict pe baze comer­ciale a unui serviciu puternic inovator într-o piață slab bancarizată și, prin urmare, relativ îngustă. Ritmul de adopție a plăților instant este ceva mai lent în toată Uniunea Europeană, din motive de suprapunere a proiectelor de trecere la plăți instant cu cele de conformare la cerințele Directivei revizuite a Serviciilor de Plăți, supranumită PSD2, precum și cu cele de trecere la standardul ISO 20022 în mesajele de plăți, în general, în plan internațional. Aceste proiecte de conformare la noi standarde sunt derulate, în mod firesc, și de către băncile din România, plasându-se în competiție (în raport cu resursele interne disponibile) cu orice proiect comercial. Mai trebuie menționat că, în piața unică europeană, unitatea de cheltuială de bază pentru proce­sarea unei plăți, la nivelul sistemului central, dar și în cazul unei instituții de plată, fie aceasta bancă sau un tip spe­cializat de instituție financiară, este una relativ similară în valoare, întrucât obligațiile de siguranță și disponibilitate sunt practic iden­tice pe tot întinsul acestei piețe. Astfel că rit­mul de adopție, subliniem încă o dată, pe bază comercială, a acestui nou standard de plăți, este în mod inerent unul direct depen­dent de volume și de adâncimea pieței căreia i se adresează. Trebuie adăugat aici și faptul că tehnologiile informatice utilizate pot avea, la rândul lor, nevoie de actualizări pentru a se conforma lucrului în timp real și cu dispo­nibilitate permanentă. Cu toate aceste pro­vocări, o serie de bănci se află în etapele finale de pregătire, înrolările acestora în infras­tructura pentru Plăți Instant urmând să fie realizate în funcție de propriile strategii pentru produsele oferite clienților și de stadiul concret al acțiunilor interne de conectare ale fiecăreia la infrastructura centrală.

Proiectele finalizate până în prezent au confirmat experienţa TRANSFOND în coor­donarea de acțiuni de mari dimensiuni, cu multe instituţii implicate, ale căror interese sunt diferite în funcţie de tipul de servicii prestate, cu viteze şi metodologii de lucru variate, cu infrastructuri eterogene. Rezultatele obţinute la nivel de comunitate, economiile generate în urma realizării proiectelor au justificat pe deplin eforturile făcute. Avem încredere că și în cazul Plăților Instant gradul de acoperire a pieței va înregistra o creștere progresivă, astfel încât cota de piață după active a participanților la serviciu să depășească 60% până la finalul anului 2020.

Cum apreciați evoluția sistemului SENT – Casa de compensare automată a plăților de mică valoare din România în 2019?

În primele nouă luni din 2019, volumul operațiunilor  procesate prin  sistemul SENT a cunoscut o  creștere de 13,23%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De altfel, în ultimii cinci ani, evoluția volumului acestora a fost preponderent de tip ascendent, deter­minată de tendința generalizată de creștere a apetenței de utilizare a mijloacelor electronice de plată în detrimentul celor în numerar. Politica TRANSFOND a fost una de încurajare sistematică a proliferării plăților electronice interbancare, reducând mai întâi comisioanele pentru procesarea plăților interbacare de retail cu circa 75% față de sistemul precedent pe bază documentară și apoi lăsându-l nemo­dificat timp de un deceniu, timp în care valoarea lui în termeni reali, în raport cu inflația, s-a diminuat cu aproximativ 25%, în paralel cu o reducere și în raport cu valoarea în echivalent monedă europeană (cu circa 15%). Această optimizare de prețuri a fost posibilă printr-o permanentă eficientizare a proceselor interne ale societății (aproximativ 17% redu­cere de cheltuieli), astfel încât să servească obiectivul său fundamental – de a furniza un sistem de casă de compensare automată a plăților inter­ban­care de retail într-o manieră sigură și eficientă, în condiții de maximă dispo­nibilitate. Pentru ultima parte a anului 2019, estimăm că numărul operațiunilor pro­cesate prin inter­mediul sistemului SENT a cunoscut un ritm de creștere similar cu cel din primele nouă luni.  Evoluția locală se înca­drează în tendința de continuă creștere a numărului de plăți interbancare prin instru­mentul cel mai im­portant – transferul de credit (CT- credit transfer) – situație reflectată de statistica Băncii Centrale Europene (BCE).Tot în primele nouă luni din 2019, valoarea ope­rațiunilor procesate prin intermediul sistemului SENT a cunoscut o creștere de 12%, compa­rativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Care vor fi principalele direcții ale activității TRANSFOND în 2020 și în ce măsură, prin strategia sa, va fi continuată dezvoltarea serviciilor bancare complexe din noua generație, bazate pe noile evoluții tehnologice?

Așa cum menționam anterior, pentru 2020, preconizăm ca gradul de acoperire al servi­ciului Plăți Instant în piața de plăți din România să crească. Suntem convinși că acest serviciu va contribui, între altele, la diminuarea plăților cu numerar, având potențial și pentru o incluziune financiară mai cuprinzătoare a persoanelor, precum și pentru răspândirea plăților electronice în regiuni geografice și în arii de afaceri unde, până în prezent, numerarul era predominant. Noile servicii de plăți pentru business-uri și consumatori astfel dezvoltate vor răspunde cerințelor generațiilor prezente și viitoare de utilizatori și vor permite furni­zorilor tradiționali de plăți să-și păstreze competitivitatea în fața provocărilor aduse de furnizorii neconvenționali de astfel de servicii.

TRANSFOND, în strânsă colaborare cu membrii comunității financiar-bancare, este în curs de dezvoltare a unui nou serviciu de tipul Know Your Customer – platformă comună, care să integreze informaţiile actualizate despre clienţi şi să le partajeze tuturor instituţiilor înrolate. Pentru această iniţiativă şi-au manifestat interesul mai multe bănci comerciale din România. Scopul final al inițiativei îl reprezintă eficientizarea pro­cesului de cunoaștere a clientelei, atât la nivelul sistemului financiar- bancar, cât și pentru însăși clientela serviciilor de banking. Se urmărește ca serviciul să fie conceput și oferit în conformitate cu nevoile de business ale comunității financiar-bancare, acest aspect fiind asigurat prin implicarea activă a bene­ficiarilor serviciului și a celorlalți stakeholderi ai proiectului.

Plecând de la infrastructura plăților instant și nu numai, cum vedeți evoluția plăților mobile în România în perspectiva lui 2020?

Plățile instantanee de retail au devenit ținta de dezvoltare pentru toate infrastructurile de tip casă de compensare pentru plăți de retail la nivel internațional întrucât, într-o lume în care toată informația circulă în timp real, acesta este nivelul de performanță așteptat pentru inițierea și execuția unei plăți de mică valoare. Mai mult, predicțiile industriei de plăți spun că, într-un timp scurt, procesarea instant a tuturor plăților de retail se va extinde întrucât serviciile de open-banking se vor generaliza și ele, iar open banking fără plați instant nu există cu adevărat. Acestea, alături de noul serviciu central AliasPay, vor reprezenta o bază solidă de dezvoltare de noi servicii mobile banking la nivelul comunității financiar-bancare din România, în ceea ce privește plățile inter­bancare.

Cum comentați poziția României la ora actuală în context european în ceea ce privește nivelul plăților electronice (efectuate cu ordin de plată și debit direct)?

Din perspectivă europeană, poziționarea României în raport cu alte țări din regiune în ceea ce privește plățile electronice nu este una favorabilă. Conform statisticilor publicate de BCE pentru 2018, în România, media tran­zacțiilor electronice (cu ordin de plată și debit direct) per capita este de aproximativ 6,2 ori mai mic decât media din Uniunea Europeană (15,5 operațiuni față de media Uniunii de 96,3). În ceea ce privește plățile procesate prin intermediul sistemului SENT, acestea au cunoscut o creștere constantă, de la intrarea în producție până în prezent. Creşterea constantă în sistemul SENT – Componenta Plăţi Multiple în Lei a volumului de operaţiuni se explică, pe de o parte, prin uşoara îmbunătăţire a stării economiei, iar pe de alta, inclusiv prin eforturile TRANSFOND în domeniul politicii de comisionare. De subliniat este faptul că, în concordanță cu studiul Global Findex Database publicat de Banca Mondială, gradul de bancarizare în România este unul scăzut, de 58%, măsurat la finalul anului 2017. Există astfel o importantă zonă nebancarizată ce repre­zintă un potențial de creștere a pieței de plăți, odată cu economia României.

 

Număr operațiuni de plată de mică valoare în România
Tip instrucţiune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ian-sept 2019
SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT
TRANSFER CREDIT RON 56.797.596 63.600.716 71.955.112 77.791.585 87.527.189 102.208.991 84.881.284
DEBIT DIRECT 315.783 331.475 349.018 232.248 211.747 228.635 190.768
CEC 1.460.719 1.312.530 1.212.818 1.085.630 954.424 856.996 553.289
CAMBIE 1.124 859 693 439 257 170 88
BILET LA ORDIN 3.434.810 3.290.203 3.190.891 2.988.092 2.756.443 2.591.533 1.772.426
Total 62.010.032 68.551.678 76.708.532 82.097.994 91.450.060 105.886.325 87.397.855
Sursa:TRANSFOND
Valoare operațiuni de plată de mică valoare în România (mil. LEI)
Tip instrucţiune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ian-sept 2019
SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT
TRANSFER CREDIT RON 205.776,73 223.487,61 249.603,10 268.019,91 295.337,78 335.296,56 272.552,26
DEBIT DIRECT 2.289,05 2.684,51 3.079,35 3.297,09 4.314,08 3.512,18 3.495,52
CEC 17.809,16 16.214,31 14.831,39 13.135,38 12.168,65 11.524,30 8.217,73
CAMBIE 11,80 9,55 5,95 1,12 0,61 0,3123 0,2727
BILET LA ORDIN 36.839,68 35.932,10 37.362,78 33.450,15 32.402,19 33.111,49 25.110,15
Total 262.726,43 278.523,87 304.882,57 317.903,64 344.223,31 383.444,86 309.375,93
Sursa: TRANSFOND
Număr operațiuni în euro procesate prin sistemul SENT
Tip instrucţiune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ian-sept 2019
SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT
TRANSFER CREDIT EURO 353 15.895 26.446 116.048 518.224 614.138 560.933
Sursa:TRANSFOND
Valoare operațiuni în euro procesate prin sistemul SENT (EURO)
Tip instrucţiune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ian-sept 2019
SENT SENT SENT SENT SENT SENT SENT
TRANSFER CREDIT EURO 731.079,08 44.509.381,42 86.547.087,18 531.435.568,11 2.470.980.912,99 2.775.104.978,16 2.566.629.462,95
Sursa:TRANSFOND

 

Coralia Popescu

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0